Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Organizatorem szkolenia jest Spectra Katarzyna Stępień z głowną siedziba firmy: 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac
Floriański 1 lok. 309, NIP: PL 6631688173, REGON: 140634839, tel/fax: 41 254 65 10, www.ecs.edu.pl zwane dalej SPECTRA|

2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje kosztów przejazdów, kosztów noclegu, kosztów parkingu.

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego osobiście lub poprzez e-mail: spectra.szkolenia@gmail.com lub inny adres e-mail wskazany przez nasz dział szkoleniowy, oraz wniesienie wstępnej opłaty na minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz dokonanie pelnej opłaty przed rozpoczęciem kursu.

4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. SPECTRA
zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta
oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.

5. SPECTRA zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem szkolenia.

6. W przypadkach określonych w punkcie 4 i 5, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do
uczestnika szkolenia, za wyjatkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.

7. W przypadku wpłaty zaliczki i rezygnacji na 10 dni przed szkoleniem, zaliczka przepada o czym szerzej w punkcie 11-12 .

8. Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przy zapisie poprzez formularz oraz przelewem na konto bankowe CREDIT AGRICOLE – 60 1940 1076 3106 1159 0000 0000

9. Rachunek / Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia lub przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Rachunek / Faktura VAT jest wystawiana tylko na dane wskazane na formularzy zgłoszenia. Nie ma możliwości zmiany tych danych po wystawieniu rachunku / faktury VAT.

10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 10 lub wiecej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą
żadnych obciażeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie pisemnej lub przez fax: tel/fax: 41 254 65 10, pocztę elektronicznej na adres spectra.szkolenia@gmail.com Decydująca jest data wpływu
oświadczenia o rezygnacji do SPECTRA. W takim przypadku uczestnikowi (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmie
(w przypadku osób prawnych) przysługuje zwrot wczesniej uiszczonej płatności w całości.

11. Z zastrzeżeniem punktu 12, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczecia szkolenia, SPECTRA zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciażeniowej w wysokosci 60% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potracenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciażeniowej.

12. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia,,
SPECTRA zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty
nie podlegaja w tej sytuacji zwrotowi.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie szkolenia oraz do zmian trenerów prowadzących dane szkolenie 14. SPECTRA przekazuje informację o egzaminie SMS lub e-mailem, w razie niemożliwości przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie należy powiadomić najpóźniej 7 dni przed egzaminem w formie pisemnej, SMS lub e-meilem, w innym przypadku nie ma możliwości przełożenia egzaminu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

15. SPECTRA bedzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

16. Przesłanie do SPECTRA wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z
zawarciem umowy pomiedzy SPECTRA , a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w
przypadku osób prawnych). Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne także ze zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych w celach informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
1997r. Nr 133, poz. 833) przez SPECTRA.

X
Witaj! Niepewny co do wyboru szkolenia? Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą.